Model Terapi Psikospiritual: Implementasi Konsep Tazkiyatun Nafs Hamka Dalam Mengatasi Penyakit Jiwa

Authors

  • Imroatul Istiqomah Universitas Darussalam Gontor
  • M. Shohibul Mujtaba Universitas Darussalam Gontor
  • Aan Anwarudin Universitas Darussalam Gontor

DOI:

https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.790

Keywords:

Tazkiyatun Nafs, Hamka, Penyakit Jiwa, Psikospiritual

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara detail tentang konsep tazkiyatun nafs dan penyakit jiwa menurut Hamka, serta implementasi tazkiyatun nafs dalam mengobati penyakit jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat kepustakaan murni karena sumber datanya baik yang primer atau sekunder berasal dari buku, dokumen, jurnal atau karya-karya ilmiyah. Dalam menguji validitas data peneliti menggunakan menggunakan ukuran transferability dan dependability. Berdasarkan temuan penelitian, tazkiyatun nafs menurut Hamka adalah proses membersihkan jiwa dari hal-hal seperti kemusyrikan, ateisme dan segala sifat buruk yang kemudian dapat diberikan pengajaran dengan berbagai ilmu dan pembiasaan(pelatihan) yang baik dan benar. Penyakit jiwa menurutnya, termasuk sifat-sifat alamiah yang cenderung buruk dan tercela, karena berkurangnya nilai kebaikan yang sempurna dari diri manusia. Hamka menjelaskan bahwa Tazkiyatun nafs secara langsung mampu menjadi jalan atau cara untuk mengobati penyakit jiwa seseorang dengan lima tahapannya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abi Faḍhl Jamaluddīn Muhammad bin Mukarram IbnManżur (1986), Lisan al-Arab , Kuwait:Dar an-Nawadir.

Agus Santoso (2017), Psikospiritual Konseling Islam .Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Ahmad Sholahuddin (2021), Konsep tazkiyatun Nafs Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Relevansinya Terhadap Realitas Sosial, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Ahmad Tanzeh (2011), Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.

Aliyah (2019), Konsep tazkiyatun Nafs Ibnu Taimiyah dalam Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Angraeni, D. ., Ibnudin, I., Rufaedah, E. A. ., & Himmawan, D. (2023). Bimbingan dan Konseling Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Qur’an Surat Al-Ashr Ayat 3. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 4(1), 33–40. https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.33

Anita (2021), Konsep Tazkiyatun Nafs dalam Kitab Bidayatul Hidayah, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Asif Trisnani,dkk. (2023), Konsep Pengobatan Rohani dan Jasad Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah; Tawaran Solutif Atas Konsep Pengobatan Konvensional dalam Ilmu Kedokteran Modern, dalam Jurnal Risalah Vol.9 No.2.

As-Syarqawi (1979), Nahwa Ilm an-Nafsi al-Islami. Mesir: al-Hai’ah al-Misriyah.

Ayu Nadhirah Mohd Suhaime, et.al. (2023), Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketagihan Pornografi Berasaskan Pendekatan Psikospiritual Islam: Satu Analisis Keperluan dalam Jurnal Afkar Vol. 25 No. 1.

Belinda Dwijayanti (2015), Tazkiyatun Nafs in classical and Modern Islamic Tradition dalam jurnal Teosofia Volume 4, No. 2.

Bisyri Abdul karim (2021), Revolusi Mental Melalui Pendidikan Islam Berbasis Tazkiyatun Nafs dalam Jurnal Education and Learning Journal, Vol. 2, No. 1, Januari.

Dedy Mayendra Perdana (2022), “Konsep Al-Nafs (Jiwa) Perspektif Hamka Dan Sa’id Hawwa (Studi Komparatif)”, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim RIAU.

Dewi Hayati Nufus (2021), Pendidikan Jiwa Perspektif Hamka dalam Tasawuf Modern dalam jurnal Tawazun Vol. 14, No. 3.

Dita Anggraini & Wenda Asmita (2022), Konsep dan Contoh Aplikasi Konseling Religius dengan Pendekatan Tazkiyah Al-Nafs dalam Jurnal Consulenza; Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi, Volume 5, Nomor 2, September.

Faiver, Christopher, R.E. Ingersoll, E. O’Brien, Christopher McNally (2001), Explorations in Counseling and Sprituality. Canada: Thomson Learning, Inc.

H.M. Afif Anshori (2016), Dimensi-dimensi Tasawuf (Bandar Lampung: CV. TeaMs Barokah IAIN Raden Intan.

Hamka (1978), Pelajaran Agama Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Hamka (1982), Tafsir Al-Azhar Jilid 1 . Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka (1982), Tafsir Al-Azhar Jilid 10 . Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka (1982), Tafsir Al-Azhar Jilid 2. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka (2014), Pribadi Hebat . Jakarta: Gema Insani Press.

Hamka (2015), “Tasawuf Modern;Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada di Dalam Diri Kita” (Jakarta : Republika Penerbit.

Hamka, Prinsip Dan Kebijaksanaan Da’wah Islam.

Hoyyu Setia Hutami (2019), Konsep Tazkiyatun Nafs Perspektif Surat Al-Muzammil dan Relevansinya dalam Membentuk Kepribadian Muslim, Tesis magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir , UIN Raden Intan Lampung.

Inayatul Mas’adah (2018), “Konsep Tazkiyah Dalam Al-Qur’an (Analisis Semantik Atas Kata Zaka Dan Derivasinya)”. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.

Intan Farhana Saparudin (2018), Elemen Psikospiritual dalam Menangani Delinkuensi Remaja dalam prosiding Human Sustainability Procedia (INSAN 2018 E-Proceeding) Johor Baru, Malaysia, 7-8 November.

James D. (1978), Abnormal Psychology: Clinical Approach to Deviant, New Delhi: Tata Mc. Graw-Hill.

Khoirunnas Rajab (2010), Psikospiritual Islam Sebuah Kajian Kesehatan Mental dalam Tasawuf dalam jurnal Millah Edisi Khusus Desember.

Lukma Nulhakim (2019), Konsep Bimbingan Tazkiyatun Nafs dalam Membentuk Sikap Jujur Mahasiswa BKI Melalui Pembiasaan (Conditioning) dalam jurnal Al-Tazkiyah Volume 8, No. 2, Desember.

M Hafidz Khusnadi dkk. (2022), Konsep Tazkiyat Al-Nafs Al-Ghozali Sebagai Metode dalam Pendidikan Akhlak dalam jurnal International Journal of Instructional Technology Volume 3 No. 1, Februari.

M Haris Syahputra dkk. (2019), Tashfiyah, Tarbiyah dan Tazkiyatun Nafs Sebagai Konsep Pendidikan Rabbany dalam jurnal Bidayah Volume 10, No. 2, Desember.

Mohd Rushdan bin Mohd Jailani (2015), Integrasi Terapi Psikospiritual Islam dalam modul Rawatan dan Rehabilitasi Berasaskan TC (Therapeutic Community) dalam prosiding International Drug Prevention And Rehabilitation Conference, Malaysia.

Muhamad Afiq Abd Razak & Mohd Syukri Zainal Abidin (2020), Psikospiritual Islam Menurut Perspektif Maqasid Al-Syariah: Satu Sorotan Awal dalam Prosiding Seminar Antara Bangsa Kaunseling Islam (SAKI) Maret.

Mukhtar Syafangat Ngabdul Ghofur (2022), Konsep Tazkiyat Al-Nafs dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maqasidi), Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo.

Mutmainah (2021), Metode Muhasabah: Analisis Pendekatan Psikologi Sufistik Perspektif Al-Ghazali (Konsep Pendidikan Ruhaniyah Melalui Tazkiyatun Nafs), dalam jurnal Syaikhuna Volume 12 Number 1 March.

Naelul Muna, Didik Himmawan, and Ibnu Rusydi. 2023. “I’tikaf Sebagai Meditasi Islam”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (1):317-26. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.501.

Nor Azah Abdul Aziz, fadhlina Mohd Razali & Che Zarrina Saari (2022), Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Psiko Spiritual Islam dalam jurnal Firdaus Vol.2., No. 1.

Rahim Kamarul Zaman,dkk. (2022), kawalan Kesejahteraan Psikologi Berasaskan Konsep Psikospiritual dalam Al-Qur’an: Suatu Tinjauan Analisis dalam jurnal Al-‘Abqari Vol. 27.

Siti Mutholingah (2021), Metode Penyucian Jiwa (Tazkiyan al-Nafs) dan Implikasinya bagi Pendidikan Agama Islam dalam jurnal Ta’limuna Vol. 10., No. 01, Maret.

Siti Norlina (2018), Psikoterapi Islam: Konsep, Kaedah dan Panduan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Nur Aafifah Hashim & Wan Norhaniza Wan Hasan (2022), Aplikasi Kaedah Pengurusan Kesihatan Mental Psikospiritual Islam Untuk Sokongan Talian Berpusat Masjid dalam Jurnal Sains Sosial, Malaysian Journal of Social Science Jilid. 7(1).

Siti Nur Aafifah Hashim (2020), Pembangunan Modal Insan Melalui Konsep Tazkiyah al-Nafs dalam jurnal Maw’izah, jilid 2.

Siti Zafrina Mohd Zahari, dkk.(2022), Pendekatan Terapi Psikospiritual Islam di kalangan Pelajar Wanita: Suatu Tinjauan umum UiTM Pahang, Kampus Jengka, dalam Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (Journal of Islam and Contemporary Society), Volume 21(2).

Suhaimi (2015), Gangguan Jiwa dan Perspektif Kesehatan Mental Islam, Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 4, Desember.

Wan Fatimah Zahra’ Wan Yussof & Mohd Zohdi Mohd Amin (2020), Kesan Terapi Psiko-Spiritual Islam Terhadap Kesihatan Rohani: Satu Tinjauan Kajian dalam Proceedings of Thr 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020) FPQS USIM Malaysia, 29-30 Oktober.

Zakiah Darajat (1990), Kesehatan Mental, Jakarta: C.V. Mas Agung.

Zamakhsari Hasballah (2018), Konsep Tazkiyatun Nafs (Studi Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syams 7-10), dalam jurnal Sabilarrasyad Vol. III No. 02 Juli-Desember.

Zidni Nuran Noordin, Zainul Ab. Rahman (2017), Perbandingan Proses Tazkiyah al-Nafs Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim dalam jurnal Al-Turath: Journal of Al-Qur’an and Sunnah Vol. 2, No. 1.

Downloads

Published

2024-03-31

How to Cite

Imroatul Istiqomah, M. Shohibul Mujtaba, and Aan Anwarudin. 2024. “Model Terapi Psikospiritual: Implementasi Konsep Tazkiyatun Nafs Hamka Dalam Mengatasi Penyakit Jiwa”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (1):397-408. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.790.

Issue

Section

Articles